Termomodernizacja katedry prawosławnej pw. św. Mikołaja w Gdańsku

12 lipca 2018 roku został ogłoszony konkurs na wybór Partnera spoza sektora finansów publicznych do uczestnictwa w projekcie pn. „G1 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020” realizowanego w ramach RPO WP 2014-2020.

3 sierpnia 2018 roku Parafia Prawosławna pw. św. Mikołaja złożyła ofertę na partnera w przedmiotowym projekcie, a 21 sierpnia 2018 roku ogłoszono, że Parafia została zarekomendowana jako Partner.

9 listopada 2021 został podpisany aneks z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, w którym Parafia pojawia się jako oficjalny Partner Projektu.

W ramach prac zakładano przygotowanie następujących zadań termomodernizacyjnych:

  • wymiana szklenia w istniejących oknach – zdemontowanie starych szyb i wstawienie nowych pakietów zespolonych o grubości możliwej technicznie do wykonania,
  • ocieplenie stropu nad nieogrzewaną piwnicą – ocieplenie wełną lamelową od spodu stropu,
  • ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem – ocieplenie płytami z wełny lamelowej mocowanymi w systemie BSO oraz wymiana poszycia dachu,
  • wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,
  • modernizacja starych drzwi w pomieszczeniu socjalnym – dostawienie w głęboką wnękę drzwiową dodatkowych drzwi ocieplanych z zachowaniem istniejących drzwi,
  • podwyższenie sprawności instalacji centralnego ogrzewania.

W listopadzie 2021 r. przygotowano postępowanie na wybór generalnego wykonawcy prac w trybie zaprojektuj – wybuduj.

W dniu 12 listopada ogłoszono postępowanie dot. przedsięwzięcia realizowanego w formule „zaprojektuj i wykonaj” pn.: „TERMOMODERNIZACJA KATEDRY PRAWOSŁAWNEJ PW. ŚW. MIKOŁAJA W GDAŃSKU w ramach projektu „G1 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020″ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w dniu 10 grudnia 2021 r. wpłynęła jedna oferta, złożona przez 2SUN Sp. z o.o. Sp.k., Aleja Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk.
Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 26.01.2022 r.

Od lutego 2022 r. trwały prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej. Projekt budowlany został przygotowany do końca maja 2022 r.

W dniu 13.06.2022 r. złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
Prawomocne pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 12.07.2022 r.

W lipcu 2022 r. Wykonawca przystąpił do organizacji placu budowy. Następnie firma 2SUN wykonała montaż instalacji ogrzewania podłogowego wraz z wylewką anhydrytową. Prace zostały odebrane w dniu 26 lipca 2022 r.

Od sierpnia trwały prace związane z wymianą stolarki okiennej, wykonaniem posadzki kamiennej na wylewce anhydrytowej, wykonaniem docieplenia stropu nad piwnicą, wykonaniem wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz wymianą stolarki drzwiowej. Powyższe prace zostały zakończone i odebrane w dniu 30 września 2022 r.

W sierpniu rozpoczęły się również prace związane z wykonaniem remontu dachu świątyni oraz nad wykonaniem docieplenia stropu pod nieogrzewanym poddaszem. Prace te były realizowane do początku listopada 2022 r.

9 listopada 2022 r. Wykonawca zgłosił do odbioru zakończenie robót budowlanych.
10 listopada 2022 r. podpisano protokół zakończenia prac i przystąpiono do czynności odbiorowych.

16 listopada odbyła się komisja konserwatorska przy udziale przedstawicieli Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, podczas której sporządzony został protokół odbioru robót budowlanych i prac konserwatorskich przy zabytku.

16 listopada 2022 r. dokonano odbioru końcowego robót w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zrealizowano przy wsparciu finansowym Gdańskiej Fundacji Rozwoju Gospodarczego, której Fundatorem jest investGDA.