Ἕτερον Ἰδιόμελον Ποίημα Στεφάνου Ἦχος πλ. β’

09.03.2015

Ἕτερον Ἰδιόμελον Ποίημα Στεφάνου Ἦχος πλ. β’

Ἕτερον Ἰδιόμελον Ποίημα Στεφάνου
Ἦχος πλ. β’

Λῃσταῖς λογισμοῖς, περιπεσὼν ὁ Ἀδάμ, ἐκλάπη τὸν νοῦν, τραυματισθεὶς τὴν ψυχήν, καὶ ἔκειτο γυμνὸς ἀντιλήψεως, οὔτε Ἱερεὺς ὁ πρὸ τοῦ νόμου προσέσχεν αὐτῷ, οὔτε Λευΐτης μετὰ νόμον ἐπεῖδεν αὐτόν, εἰμὴ σὺ ὁ παραγενόμενος Θεός, οὐκ ἐκ Σαμαρείας, ἀλλ’ ἐκ τῆς Θεοτόκου, Κύριε δόξα σοι.