Sakramenty Cerkwi Prawosławnej

Chrzest

istoricheskoe-razvitie-formy-tainst_3

Foto ks. Aleksandr Ijewliew

Sam Chrystus przyjął chrzest w Jordanie z rąk Św. Jana Chrzciciela, uwydatniając jego znaczenie. Nastąpiły Teofania i Epifania, które pokazały, że faktem stało się przybliżenie Królestwa i Wcielenie Słowa. Jan chrzcił chrztem pokuty i nawrócenia samemu przepowiadając, że po nim przyjdzie Ten, który będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem (Mt 3,11). W ewangelii wg Św. Jana (rozdz. 3,5) w rozmowie z Nikodemem Jezus podkreśla nieodzowność Chrztu Świętego w celu osiągnięcia Królestwa Bożego. Łaska Ducha, dawana nam podczas tego jednego z trzech sakramentów inicjacji kościelnej (obok Bierzmowania i Eucharystii) otwiera nam drzwi do Królestwa poprzez wprowadzenie do Kościoła, który jest wspólnotą (koinonia) Ducha Świętego w mistycznym Ciele Chrystusa.  Dalej 

 

 

Bierzmowanie

XXqSw3Za

foto Baszylowa Marina

Jest to następujący bezpośrednio po chrzcie sakrament namaszczenia św. mirrą, specjalnym, wonnym olejem sporządzonym z wielu aromatycznych składników. Poświęcenie św. mirry przysługuje jedynie biskupom, przy czym dokonuje się tego nie częściej niż raz w roku w Wielkim Tygodniu. Wielka liczba składników wchodzących w skład św. mirry wskazuje na bogactwo i różnorodność darów Ducha Świętego. W starożytności chrześcijańskiej odpowiednikiem namaszczenia św. mirrą było nakładanie rąk na głowę błogosławionego. Równocześnie już w okresie apostolskim zaczęto stosować udzielanie łaski Ducha Świętego przez namaszczenie.  Dalej 

 

 

Eucharystia

phoca_thumb_l_p1000184Eucharystia ustanowiona została przez Jezusa Chrystusa podczas Mistycznej Wieczerzy. Szczegółowo relacjonują to wszyscy czterej ewangeliści (Mat 26, 26-30; Mr 14, 22-25, Łk 22,19-20; J 13, 1-20). Istotą sakramentu św. Eucharystii jest to, że pod postacią chleba i wina wierni przyjmują prawdziwe Ciało i prawdziwą Krew Chrystusową. Jezus Chrystus sam zapowiedział „Ja jestem Chlebem żywym, który zstąpił z nieba… Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało za życie świata… Ciało moje jest prawdziwym pokarmem a Krew moja jest prawdziwym napojem” (Jan 6,51,55). Celem ustanowienia św. Eucharystii jest pamięć o Zbawicielu, Jego męce i śmierci krzyżowej, Chrystus polecił bowiem: „To czyńcie na moją pamiątkę”. Jednocześnie jest to znak Nowego Przymierza z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, który sam powiedział: „ten kielich to Nowe Przymierze we krwi mojej” (Łk 22,20).  Dalej 

 

 

Spowiedź

166888.pSakrament ten nazywany jest także pokutą. Jest to sakrament, w którym wierzący po wyznaniu swych grzechów przed kapłanem otrzymuje za jego pośrednictwem rozgrzeszenie od samego Jezusa Chrystusa. Pokuta znana i praktykowana była już w Starym Testamencie. Ci, którzy zgodnie z Prawem Mojżeszowym składali Bogu ofiary za grzechy i wyrażali skruchę – dostępowali oczyszczenia z grzechów.
W Nowym Testamencie potrzebę pokuty i nawrócenia wielokrotnie podkreślał Jezus Chrystus – „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mr 1,15). Pełen współczucia dla grzeszników Zbawiciel często podkreślał znaczenie szczerej pokuty, która milsza jest Bogu od fałszywej pobożności. Wielokrotnie sam…   Dalej

 

Święcenia kapłańskie

7

foto ks. Konstantin Parchomienko

Kapłaństwo ustanowione zostało przez samego Boga w Starym Testamencie (Wj 28, 1,41). W Nowym Testamencie założyciel Cerkwi Chrystusowej i Arcykapłan – Jezus Chrystus ustanowił hierarchię, powołując Apostołów (Łk 6,13) i powierzając im obowiązki kapłańskie. (J 15, 16; 20, 21). Uprzednio przygotował ich swym przykładem i nauką, po czym udzielił im władzy i pełnomocnictw obdarzając darami Ducha Świętego (J 20, 21-22; Dz 1,5; 2,1-4). Apostołowie otrzymali prawo: nauczania (Mr 16,15: Mt 28,18-19), sprawowania sakramentów (Mat 28, 18-19; Łk 22,19; J 20,23) oraz kierowania Cerkwią (Łk 10,16; Mt 18,17). Władze swą przekazywali swym… Dalej

 

 

 

Małżeństwo

es2057967

foto Alija Waliejewa

Jest to sakrament, w którym mężczyźnie i kobiecie (…) udzielona jest łaska Boża uświęcająca ich związek małżeński na wzór mistycznego związku Chrystusa z Jego Cerkwią i dopomagająca w błogosławionym osiągnięciu celu małżeństwa. Pierwszy związek małżeński ustanowiony i pobłogosławiony został przez samego Boga (Rodz 1,28; 2, 18, 9,1). W chrześcijaństwie małżeństwo podniesione zostało do godności sakramentu. W swej nauce Jezus Chrystus potwierdził boskie ustanowienie i nierozerwalność małżeństwa (Mt 19, 5-6, 8-9). Apostoł Paweł w tym duchu nauczał, „że żona związana jest tak długo, jak długo żyje jej mąż. Jeżeli mąż umrze – może poślubić kogo chce, byleby…  Dalej

 

 

Namaszczenie olejem

44055Jest to sakrament, w którym przez modlitwę i namaszczenie ciała olejem świętym udzielana jest łaska Boża uzdrawiająca choroby duchowe i cielesne. Namaszczenie olejem świętym praktykowane było jako środek leczniczy w Starym Testamencie (Iz 1,6). Jako chrześcijański sakrament namaszczenie olejem ustanowione zostało zgodnie z wolą Jezusa Chrystusa (Mr 16,18) i pierwotnie sprawowane było przez nakładanie rąk (Dz 28,8-9). Wyraźny opis ustanowienia sakramentu zawarty jest w Liście Apostoła Jakuba – „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów… by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana.    Dalej